:ןילוסניא

.םדב זוקולגה זוכיר ןיבל םדב ןילוסניאה זוכיר ןיב רשקה תא הרצקב רבסה

?ןילוסניא ןומרוהב רסח םורגי המל:םימיזנא

לש בצקה תרבגה ל םימרוג םה ."םייגולויב םיזרז" םה םימיזנאה
.םייח םירוציב םימייקה םיאנתב תימיכ הבוגת
םיזרזמו ןלימע לש תולודג תולוקלומל םירשקתמ קורב םייוצמה םימיזנא ,המגודל
.רכוס לש רתוי תונטק תודיחיל ןתוקרפתה תא
.םיטרטסבוס תונוכמ ( ןלימע הזה הרקמב) םיזנאה לעופ ןהילעש תולוקלומה
לע םילעופ םה ."תימעפ-דח" הנניא םתלועפ .הבוגתב "םיזבזבתמ" םניא םימיזנאה
ידכ ךות ,ןהמ תוקתנתהו תורשקתה ידי לע, ןלימע ומכ ,טרטסבוס לש תובר תולוקלומ
.הבוגתה זוריז

הנבמב דואמ ןטק יונישב יד .םתוליעפ ךרדב תוידוחיי לש הבר הדימ םילגמ םימיזנאה
םיזנא ןיב המאתהה תא .וילא רשקיי אל םיזנאהש ךכל םורגל ידכ טרטסבוסה
.לוענמו חתפמ ןיב המאתהל תומדל ןתינ טרטסבוסו

טרטסבוסל םיזנאה ןיב תורשקתהה תושחרתה לע םיעיפשמה םיירקיעה םימרוגה
.הרוטרפמטו pH :םה תימיכה הבוגתה זוריזו

:םהיניב הבוגתה זוריזל םישרדנה םיאנתו םיטרטסבוסו םימיזנאל תואמגוד

,ילרטינל בורק pH -ב ליעפ אוה . ןלימע לש קוריפ זרזמ זאלימע a קורבש םיזנאה
תבכועמ הביקל ןוזמה תבורעת תרבוע רשאכ . 360 -כ לש הרוטרפמטבו , 6.8 - 7
.םש ררושה יצמוחה pH - ב זאלימע a לש ותוליעפ

,יצמוח וניה ותוליעפל ילמיטפואה pH -ה םינובלח קוריפ זרזמ ןיספפ םיזנאה
.הביקב ררושה pH -ל המודב

,ותוליעפ .םינובלח וא םירכוס קוריפ זרזי אלו , םינמוש לש קוריפ זרזמ זאפיל םיזנאה
ילמיטפואה pH -ה .םיוסמ טרטסבוסל תידוחיי ,םימיזנאה לכ לש םתוליעפ םג ומכ
.קדה יעמב ררושה pH -ל המודב ,ילרטינל בורק ותוליעפל:היגרנא
היגרנא תכירצ

היגרנאה תומכ ןיב ןוזיא רוציל שי ןיקת ףוג לקשמ לע רומשל ידכ

היגרנא תכירצ עונמל ידכ .ותוליעפל ךרוצ ףוגהש היגרנאה תומכ ןיבל ןוזמב תכרצנה

תוליעפה תא ריבגהלו היגרנאה יריתע תונוזמה תכירצ תא ליבגהל יוצר ידמ ההובג

קלח םה תינפוג תוליעפ לש טועימו היגרנא ריתע ןוזמ לש רתי תכירצ .תינפוגה

היגרנאה תומכ תא םיבשחמ ןיקת לקשמ לע רומשל ידכ .לקשמ ףדועל תוביסהמ

הבוג ,ןימ ןוגכ ,םיישיא םינותנ ןובשחב םיאיבמו (ל"קק) תוירולק-וליקב תימויה

:ךינפלש רויאה האר .לקשמו

:ךכ השענ םיירקיעה הנוזתה יביכרמ דחא לכ יבגל יתומכה בושיחה

ל"קק 4 = םינובלח םרג 1

ל"קק 9 = םינמוש םרג 1

ל"קק 4 = םירכוס םרג 1

:הניה רגרובמה ךירכב תוירולקה תומכ תאז רואל

.ל"קק 40 = ןובלח םרג 10 - כ

.ל"קק 225 = ןמוש םרג 25 - כ

.ל"קק 80= םירכוס םרג 20 - כ

.םילרנימו םינימטיו טעמו

. תוירולק-וליק 350 - כ כ"הסב

תא ןהו (ל"קקה תומכ וא) ןוזמה תומכ תא ןה ןובשחב איבהל שי יכ רוכזל בושח*
.ובכרה:רכוס דח - זוקולג:זוטקל - רכוס וד:זוטלמ - רכוס וד

S.GIF


:זורכוס - רכוס וד

S.GIF


:לוכיעה רוניצ תונפד

תובכש עבראמ רוניצה תונפוד תובכרומ (תעבטה יפ דעו הפהמ) לוכיעה רוניצ ךרוא לכל
:ךינפלש רויאב םגדומכ ,םיאת

(musculais) םוחב הבכשה .תינוציחה הבכשה איה (serosa) לוחכב תגצוימה הבכשה
בוברעב תעייסמ רוניצה תעונת .העונת תלוכי לוכיעה רוניצל הנקמו םירירשמ תבכרומ
רשפאמה רבד ,לכעתמה ןוזמה ןיבל לוכיעה ימיזנא ןיב עגמה רבגומ ךכמ האצותכו ןוזמה
לש קוריפה ירצות ןיב עגמה תא הריבגמ םג רוניצה תעונת .ןוזמה לש יברמה וקוריפ תא
.םדה תכרעמל קדה יעמה ןפודמ םתגיפס תא הריבגמ ךכבו ,יעמה ןפוד ןיבל ןוזמה
תימינפה הבכשה
.הפמילו םד ילכב הרישע (submucosa) בוהצב תגצוימה הבכשה
םינתשמ תאזה הבכשה לש דוקפתהו הנבמה
. (mucosa) ריהב קוריב תגצוימ רתויב
:ךינפלש םוליצב תמגדומ תאז תונוש
.רוניצה לש םינוש םירוזאב

.(villi) םיסיס תונוכמה ,קדה יעמה ןפודב עבצא תויומד תונטק תוטילבל בל םיש .1

םירמוחה תגיפס ךילהת תא תולעיימ ךכבו יעמה תונפוד לש םינפה חטש תא תולידגמ ןה
.םדל יעמה ללחמבלבלה תושרפה

רוזאב היוצמ בלבלה תטולב
תוטולבה םע תינמנו ןוירסירתה
ךילהתב תופתתשמה תוירקיעה
רוניצמ קלח הנניא לבא ,לוכיעה
.לוכיעה

ןמ העיגמה ןוזמה תבורעת לש התויצמוח תא םילרטנמה ( HCO3- ) טנוברקיב ינוי
.הביקה

יכילהת תא םיכישממ םה םשו ןוירסירתל םיעיגמ בלבלהמ םישרפומה לוכיע ימיזנא
ירמוח .הביקה ןמ ועיגהש םידיטפפ ה לשו םינמושה לש , תוממחפה לש ימיכה קוריפה
.םדב הגיפסל םינתינה םיביכרמל םיקרפתמ ןוזמה

.ןילוסניא ןומרוהה

 :קדה יעמה תושרפה
קדה יעמה רוזיאב יעמה רוניצ ללחל םישרפומה םירמוח

ןוירסירתל םישרפומו בלבלה יאתב םירצוימה םימיזנא

הרמ יחלמ

:קדה יעמה ןפוד לש םיאתב םירצוימה םימיזנא

לע לקמ הז ריר .יעמה ןפודב תויוצמה תוטולב וא םייריר םיאת ידי לע רצוימה ריר
.השורדה תוכימסה תא ול הנקמ םגו ןוזמה רבעמ:(זוטקורפ ,זוקולג) רכוס דח

:וירצומו בלח

- םיבר תונוזמב ,לושיבב םג אלא ,תוקוניתל ןוזמכ קר אלו הייתשל קר אל שמשמ בלחה
.לושיבב תשמשמ הניבגה םג .'וכו תואקשמ ,םיגנידופ ,םיקרמ ,םיבטר
םינימטיו ,םינמוש ,רכוס ומכ םיפסונ ןוזמ יביכר ללוכ אוה לבא ,ןובלחב רישע אוה
.םילרנימו

ינש - הנבמ תודיחי יתשמ יונב בלחה רכוס
-ודה .ימיכ רשקב םירושקה - םירכוס-דח
זוטקל ארקנ הזה רכוס

בלח לש םרג 100 - ב ךינפלש המישרב םיטרופמה ןוזמה יביכר תומכ תא קודב :תוליעפ
םירצומה בכרה לע חווד .הבוהצ הניבגו הנבל הניבג ,תנמש ,טרוגוי ,ןבל , הייתש
:םיאצממב ןודו ,טנרטניאב ןויד תוצובקל

םימ
ןמוש
זוטקל
ןובלח

.םילרנימ

טנרטניאב ןויד תוצובקלןובלח

תוידיטפפילופ תורשרש רפסממ היונבה (קנע תלוקלומ) הלוקלומורקמ ?והמ ןובלח
.תחא תרשרשמ וא

תחא תידיטפפילופ תרשרש
תוינימא תוצמוחמ היונב
םירשקב וזל וז תורושקה
.םיוסמ ףצרב םיידיטפפ

 

לש םיגוס 20 -מ םייונב םינובלח
.תוינימא תוצמוח

 

לש ןתוהז יפ לע םיעבקנ ,תיגולויבה ותוליעפ םג ןכלו ,ןובלחה לש ידממ-תלתה הנבמה
.תרשרשב ןמוקימ יפ לעו ןובלחה תא תונובה תוינימאה תוצמוחה

ץוחנ ךכ םשל ;תולוקלומורקמכ םדל לוכיעה תכרעממ גפסיהל םילוכי םניא םינובלח
.(תוינימא תוצמוח ) םהלש ןיינבה ינבאל םקוריפ

תוצמוחה .ןדגונ תארקנה ןובלח תלוקלומ לש ידממ-תלת הנבמ ראתמ ךינפלש םגדה
.םירודכב תוגצוימ תוידיטפפילופה תורשרשה תא תוביכרמה תוינימאה

:יכ םיאור הז רויאב
עבצב תוגצוימ) תולק םייתש :תוידיטפפילופ תורשרש עברא תללוכ ןדגונה תלוקלומ
עבצב םירודכב היינשהו םודא עבצב םירודכב תגצוימ תחאה ,תודבכ םייתשו ;(קורי
.רוחש

.םירודכב תוגצוימ תורשרשה תא תוביכרמה תוינימאה תוצמוחה

ןפואב ותא םירשקתמו (קדייח ומכ) ףוגל רז רמוח תשילפל הבוגתב םירצונ םינדגונ
:תאז תורשקתה .ידוחיי

.ליעפ יתלב ותוא השועו רזה רמוחה תוליעפ תא תלרטנמ .א

.רזה רמוחה סרהל תומרוגה ףוגב תופסונ תוכרעמ הליעפמ .ב

תוצמוחה ףצרב יולת הזה רתאה הנבמ .רזה רמוחה תרישקל יארחא רושיקה רתא
הנוש רושיק רתא ילעב ויהי 'א ףיגנל םירשקנש םינדגונ .ותוא תונובה תוינימאה
.'ב ףיגנל םירשקננש םינדגונמ

:ןובלחב םירישע תונוזמ לש הצובק ךינפל

קוריפה ךילהת . תוינימא תוצמוח ל םקוריפ תא הכירצמ םינובלחה תגיפס ,רומאכ
יקרפמ םימיזנא ידי לע , קדה יעמ ב ךשמנו ,ןיספפ ארקנה םיזנא ידי לע , הביק ב ליחתמ
גפסנ - ונימא תוצמוח - קוריפה לש יפוסה רצותה .(ןיספירטומיכ ומכ) םירחא םינובלח
.םדל קדה יעמה ללחמ:םידירצילגירט
(םידיפיל) םינמוש

.הנירגרמו םיתיז ,םידקש ומכ ןוזמ ירצומב םיחיכש םינמוש
ןמוש תוצמוח שולש
ו ( glycerol ) לורצילג תלוקלוממ םיבכרומ םידירצילגירט
:םידירצילגירט לש הנבמה תחסונ ךינפל .( fatty acids )

.רגבתמ לש םיינפוגה םיכרצה יולימב םינמושל שיש םידיקפת השולש ןייצ

. תוירולקוליק 9 ונפוגל "םרות" ןמוש םרג לכ

* םדל םיגפסנ םה ןכיהו םינמוש לש קוריפה ירצות םהמ

ינבאל םתוא םיקרפמ םא אלא םדל לוכיעה תכרעממ גפסיהל םילוכי םניא םינמוש
רצותה .
זאפיל ידי לע קדה יעמב םייקתמ םהלש קוריפה ךילהת רקיע .םהלש ןיינבה
.ףוגה יאתל לבומו םדל יעמה ללחמ גפסנ - ןמוש תוצמוח - קוריפה לש יפוסה:םיקרוע תשרט

.םהמ תלוספה קוליסלו ףוגה יאתל ןצמחו ןוזמ לש הקפסהל תיארחא םדה תכרעמ
.בלה אוה הזכרמו םדה לזונו ,םד ימינ ,םידירו ,םיקרועמ תבכרומ םדה תכרעמ
םד םיריזחמ םידירווה וליאו םיאתל בלהמ ןצמחב רישע םד םיריבעמ םיקרועה
לא ךישממו ,ינצמח וד ןמחפ ררחשמו ןצמח רשוק אוה םש .תואירה ךרד םיאתהמ
קלחתמ אוה ךשמהב .(aorta) הטרואא ארקנ בלה ןמ אצויש ישארה קרועה .בלה
םירצל םיכפוה םיקרועה רשאכ .ףוגה יקלח לכל םד םיליבומה ,רתוי םינטק םיקרועל
תורוניצב .(capillaries) תורליפק םינוכמה רתוי םינטק םד ילכל םירשקתמ םה ,רתוי
תלוספהו ,םיאתל םדהמ םיררחתשמו םירבעומ ןוזמו ןצמח וללה םייפוקסורקימה
תא םיריזחמ םדה ילכו ,םידירוול תורשקתמ תורליפקה .רזוח בוביסל תפסאנ תיאתה
רוזחמה תא םילשהל םדל העירפמש םידירווב וא םיקרועב היעבש רורב .בלל םדה
.תומקרל ןצמחו ןוזמ תקפסהב יתועמשמ רסחל םורגת

תופסונ תויעבל הליבומה היעב ,םיקרוע תמיסח

לש תוחישק) םיקרוע תשרט ןהיניבמ ;תורוצ רפסמב תויהל הלוכי םיקרוע תמיסח
םיקרוע תשרטל םרוגהש םירובס .רתויב החיכשה הניה (קרועה ןפוד לש ימינפה קלחה
לע םיעקוש ןדיס וא לורטסלוכ םיליכמה םיינמוש םירמוח תשרטה םע .תונקדזהה וניה
- םדה רוניצ ללח רטוק לש תורציה הלח ךכמ האצותכ .קרועה לש תימינפה ןפודה
ובש בצמ ןכתיי יזא ךשמתמ ךילהתה םא .םימ רוניצ תורציהל תמרוגה הדולחל המודב
.תומקרל ינויח םד תעגה ענמת םדה םרז תמיסחו .םסחיי רוניצה

בלהמ אצויה קרועב םוסחה רוזאב דקמתמ הז רויא
.חומל םד ליבומו (
Carotid Artery ) הנוכמ)

.םיקרוע תשרט בצמב קרוע 2 -ו אירב קרוע םימיגדמ 2 .םייטמכס םירויא העברא ךינפל
?םיקרוע תשרט בצמב קרוע לש בחור ךתח םיראתמ םהניבמ םירויא וליא

~2.GIF

~1.GIF:קרי
תוקריו תורפ גוויס

ןיב הנחבהל תונוש תוטיש שיו ,הדיחאו הרורב הרוצב רדגומ וניא "תוקרי" חנומה
:וז איה הקולחה ץראב ."תוקרי"ו "תוריפ"
רשא ,חיטבאו הדש תות םג ןכלו ,תוקרי םיבשחנ םיינובשע םייתנש-דח םיחמצ -
.תוקריה ןיב םיללכנ ,ירפל רתוי םימוד םמעט תניחבמ
.תורפה ןיב םיללכנ םיתיזו ודקובא םג ןכלו - תורפל םיבשחנ םייתנש-בר םילודיג -
:םינוש חמצ יקלח םיללוכו ,חמצהמ םרוקמש תונוזמ לש תינוג-בר הצובק םה תוקריה
.םישרש ,תועקפ ,םיערז ,תורפ ,םינצינ ,םיחרפ ,םילועבג ,םילע
.בורכ ,דרת ,הסח המגודל - םילע תוקרי .1
.יברולוק ,ירלס ,ילוקורב ,תיבורכ המגודל - םילועבגו םינצינ ,םיחרפ תוקרי .2
.קלס ,רזג ,המדא חופת ,לצב המגודל - םישרושו תועקפ תוקרי .3
.סרית ,הקורי הנופא המגודל - םיערז תוקרי .4
.ליצח ,היינבגע ,לפלפ ,ןופפלמ - המגודל תורפ תוקרי .5

וז תוינווג בר
המורתב םג תאטבתמ
לש תיתנוזתה
תונוזמה לסל תוקריה
םיליכמ םה .ונלש
תוירולק טעמ תיסחי
םינימטיו הברהו
.םילרנימו

תלועפל םירזועש םייתנוזת םיביס לש תורכינ תויומכ םיליכמ תוקריה ךכל ףסונ
סגה יעמה ןטרסב תולחל יוכיסה תא םיניטקמ םג הארנכו ,תוריצע םיענומ ,לוכיעה
.םדב לורטסלוכ ה תמר תא םידירומו

תפסונ האירקל:לורטסלוכ

:( םילוחכ םירודכ תרוצב םיגצוימ ןמחפ ימוטא) לורטסלוכ תלוקלומ לש הנבמה תחסונ

.דועו םינומרוה , הרמ יחלמ , אתה םורק :לש היינבב ףתתשמ

.ףוגב ימצע רוצימ םגו ןוזמהמ םג לבקתמ לורטסלוכה

ןומלחב ,םירשב לש ןמושבו םיימינפ םירבא ומכ יחהמ םרוקמש תונוזמב יוצמ
. בלחה ירצומבש ןמושו הציבה

:שוביג ךילהת רבעש הציב לש לורטסלוכ םיאור ךינפלש רייאמנלראב

.םיקרוע תשרט ל הנכסה תא ריבגמ ףדועב לורטסלוכ

םרוגו םד ילכ תונפד יבג לע עקוש "ער לורטסלוכ" :לורטסלוכ יגוס ינש ןיב םיניחבמ
ענומ ךכבו םד ילכ תונפדמ לורטסלוכה תא ךילומ "בוט לורטסלוכ"ש דועב םתמיסחל

.תפסונ האירקל .םד תולחמל ןוכיסבלבל
( בלבלה תושרפה ,ןילוסניא):תוזאפיל

ןמוש תוצמוחלו לורצילגל ( Triglyceride ) םידירצילגירט םיקרפמה םימיזנא
.דואמ הטעומ הדימב לעופ הביקב שרפומה זאפיל .תוינוניבו תורצק


םינמוש לש קוריפ דואמ הבר הדימב זרזמ ןוירסירתל שרפומו בלבלב רצוימה זאפיל
יחלמ "עויסב" (לורצילגו ןמוש תוצמוח) םהלש ןיינבה ינבאל (םידירצילגירט רקיעב)
יטמכס ןפואב תראותמ ךינפלש רויאב .(ןוירסירתל הרמה סיכמ ושרפוהש) הרמ
.ןוירסירתב תוזאפילה לש םתוליעפ

.םדה תכרעמל קדה יעמהמ םיגפסנ תורצק ןמוש תוצמוח ו לורצילג:םידיפיל

(םידירצילגירט) םינמוש

:שוביג ךילהת רבעש הציב לש לורטסלוכ םיאור ךינפלש רייאמנלראב

:לורטסלוכ תלוקלומ לש הנבמה תחסונ

 

היוור יתלב ןמוש תצמוח - בר לש הנבמ תחסונ ךינפל

 

 

היוור ןמוש תצמוח - בר לש הנבמ תחסונ ךינפלרכוס-וד - זוטקלןשה הנבמ

.הפה ללחב תואצמנ ןה .יוניש ורבעש דלשה יביכרממ קלח השעמל ןה םיינישה
תולאשה לע הנעו ןשה הנבמל בל םיש .תנחוט ןשב ךתח לש יטמכס רואית ךינפל
:תואבה

.םהיתומש םושר .םיקלח השולשב ןחבה .1

המ .ןיטנדב ולוכ ףקומ אוה .םד ילכו בצע , רוביח תמקר לש הסמ אוה ןשה ךומ .2
?ןיטנדה דיקפת ךתעדל:םזילובטמ
םיילובטמ םיכילהת

:םיקסופ יתלב קוריפו היינב יכילהת םימייקתמ םדאה ףוגב
תכרעמ תא םידפרמה לתיפאה יאתו רועה יאת ,לשמל -שדחמ םינבנו םיסרהנ םיאת
תולוקלומל תוקרפתמ ןה ףא ,םינמושו םינובלח ןוגכ , תובכרומ תולוקלומו - לוכיעה
ארקנ קוריפהו היינבה יכילהת לש ףוריצה .שדחמ תונבנו (CO 2 זגה ומכ) תוטושפ
. ( metabolism ) םזילובטמ וא םירמוח ףוליח:הרמ יחלמ
ףוגב הרמ יחלמ לש םדיקפת

(קורי עבצב םיגצוימ) הרמ יחלמ ובש ךילהת יטמכס ןפואב גצומ ךינפלש רויאב
דירצילגירט תלוקלומ קרפל (םודא עבצב גצוימ) זאפיל םיזנאל םיעייסמ
. הלש ןיניבה ינבאל (בוהצ עבצב תגצוימ)רכוס-וד - זוטלמקדה יעמה רוזיאב יעמה רוניצ ללחל םישרפומה םירמוח - קדה יעמה:לוכיעה תכרעמ הנבמ

תא יטמכס ןפואב ראתמ ךלאמשמש רויאה
:םדאה לש לוכיעה תכרעמ

תכרעמ לש ימדקה קלחב םייוצמ עולהו הפה
.ןוזמה ףוסיא אוה םדיקפת רקיעו ,לוכיעה

יקלח ראש לש םדיקפתמ אוה ןוזמה לוכיע
גשומב םלילכהל רשפאש ,לוכיעה תכרעמ
לע ,לוכיעה רוניצל .לוכיעה רוניצ יללכה
ךרעמב לודג קלח ,ולש רזעה ינבמו ויתוחולש
םידיקפתה תניחבמ םגו וידממב םג ינפוגה
.וילע םילטומה

,טשו :םה לוכיעה רוניצ ךרואלש םירביאה
. (anus) תעבטה יפו ,סג יעמ ,קד יעמ ,הביק
תוטולב תויוצמ לוכיעה רוניצ לש ודיצב
,קורה תוטולב:לוכיעה ךילהתב תופתתשמה
לוכיעהרוניצ .בלבלהו הרמה סיכ ,דבכה
תכרעמ תא דחי םיווהמ ול תוכומסה תוטולבהו
.לוכיעהלקשמ
ןימ יפלו (מ"סב) הבוג יפל (ג"קב) יוצר לקשמ חווט

םינותנה תא םושר תימוי הכירצל ךל המיאתמה תוירולקה תומכ תא בשחל ידכ
:האבה החסונה ךותב ךלש םיישיאהרכוס-וד - זורכוס:(תוממחפ) םירכוס

תולוקלומ .( O ) ןצמחו ( H ) ןמימ , ( C ) ןמחפ ימוטאמ םיבכרומ
(םירכוס- ברו םירכוס - וד ,םירכוס - דח ) םהלש הנבמה תודיחי רפסמב וזמ וז תונוש רכוס
.הנבמה תודיחימ תחא לכ תא םיביכרמש ןצמחו ןמימ ,ןמחפה ימוטא רפסמבו
.םירוחש םירודכב םיגצוימ ןמחפה ימוטא :תונוש רכוס תולוקלומ לש הנבמ לש המגדה ןלהל

.רכוס-דח - (תוריפה רכוס) זוטקורפ

לש יתעבטה הנבמה תא קודב
ותוא ראתו זוטקורפ תלוקלומ
.הרצקב

.רכוס-דח - (םיבנע רכוס) זוקולג

עבטב ןוזמה גראמב דבכנ קלח
.ולוצינבו זוקולג רוצייב רושק

הארמ ולש הנבמה תחסונ תקידב
לש הנבמ שי זוקולגה תלוקלומלש
ןמחפ ימוטא 5 :השושמ תעבט
(O) דחא ןצמח םוטאו (C)
,3 ,2 ,1 ןמחפה ימוטאל .תעבטב
הנוכמה ( OH ) תצובק הרושק ,4
5 ןמחפה םוטאלו ליסקורדיה
.CH2OH תצובק הרושק

.רכוס-וד - זורכוס

+ זוקולג) םירכוס-דח ינשמ יונב
.ימיכ רשקב הזל הז םירושקה (זוטקורפ

.רכוס-וד - (בלחה רכוס) זוטקל

(זוקולג + זוטקלג) םירכוס-דח ינשמ יונב
.ימיכ רשקב הזל הז םירושקה

רוקמ םישמשמה םהלש ןיניבה ינבאל ףוגב םיקרפתמ זורכוסו זוטקל םירכוס-ודה
.היגרנא

תולוקלומ ןה הלש ןיינבה ינבאש הכורא תרשרשכ יונב . (רמילופ) רכוס - בר ,ןלימע
:ךינפל ולש הנבמה תחסונ .ימיכ רשקב וזל וז תורושקה זוקולג

םחל םיסעול רשאכ .ןלימעב םירישע זרואו המדא חופת ,תוינטק ,וירצומו חמק ,םינגד
םיזנאה .ןלימעה לש ימיכה והנבמ לע הדיעמה ,תמיוסמ תוקיתמ הפב םישח ,בר ןמז
םעטה תא םירצוי וללהו ,םירכוס-דחל ןוזמבש ןלימעה תא קרפמ קורב יוצמה
זלימע
.םדאה תנוזתב ירקיע ביכרמ אוה ןלימעה .קתקתמה

-וד ןמחפמ זוקולג רצוימ וכלהמבש , הזתניסוטופ ה ךילהתב םיחמצב םירצונ םירכוסה
םתוא םילבקמ םייחה ילעבו םדאה .שמשה רוא תייגרנא עויסב ,םיממו ( CO 2 ) ינצמח
.ןוזמב
:םירכוס לש תיסחי ההובג תומכ םיליכמש תונוזמל תואמגוד ךינפל

םירכוס לש הגיפסו לוכיע

תכרעמב םירבוע ןוזמבש םירכוסה .רכוס-בר אוה טלקנה ןוזמבש םירכוסה ןמ לודג קלח
.םירכוס- דחל קוריפ לוכיעה

יעמבו הפב :םירכוס- בר לש קוריפה ךילהת עצבתמ לוכיעה תכרעמ לש םיקלח ינשב
;קדה

תא םיזרזמו ןלימע לש תולודג תולוקלומל םירשקתמ קורב םייוצמה םימיזנאה
-דח הרשעמ תובכרומה תודיחי,המגודל) רכוס לש רתוי תונטק תודיחיל ןתוקרפתה
.(םירכוס

הביקהמ תועיגמה רכוסה תולוקלומל םירשקתמ קדה יעמב םייוצמה םימיזנא
.זורכוסו זוטלמ ומכ םירכוס ודל ןתוקרפתה תא םיזרזמו

.זוטקורפו זוקולגל קרפתמ זורכוסה ו .זוקולג לש תודיחי יתשל קרפתמ זוטלמה

יעמהמ גפסנ זוקולגה . זוקולג אוה ןוזמבש םירכוסה לוכיע ךילהת לש ירקיעה רצותה
.ףוגה יאתל לבומו םדל קדה

םירגאנ ונממ םיפדוע .היגרנא תקפהל ירקיע רוקמ םיאתב שמשמ זוקולגה
.ןגוקילג הנוכמה רכוס- בר תרוצב םירירשבו דבכב

-וד ןמחפל (ינגרוא רמוח) זוקולג ןוצמיח ךילהתב ?זוקולגמ היגרנא םיקיפמ םיאת דציכ
היגרנאה תומכ המ . (ATP) היגרנא תררחתשמ (םיינגרואנא םירמוח) םימו ( CO 2 ) ינצמח
. 304Kcal ?זוקולג לש תחא הלוקלוממ תררחתשמש

תוליעפב חכוותש יפכ ,תיסחיה םתוקיתמב דואמ םינוש ןוזמבש םינושה םירכוסה
:ךינפלש

,(םירכוס - דח) זוטקורפו זוקולג :םידחא םירכוס ךל םינותנ

.(םירכוס - וד ) זורכוסו זוטקל , זוטלמ

,(4) דואמ קותמ :ותוקיתמ תדימל ןויצ ןת ;םירמוחה דחא לש הנטק הנמ ךיפב םיש
.ינש רמוח המוד ןפואב קודבו הפה תא ףוטש .(1) קותמ וניא ,(2) טעמ קותמ ,(3) קותמ
םירכוסה לש תיסחיה תוקיתמל ןויצ ןת .םירתונה םירמוחה תא קודבו ךשמה
. 10% - לש זוכירב זורכוס תסימתל האוושהב

.ךירבח ונתנש הלאל םתוא הוושהו ןויד תוצובקל ךינויצ לע חווד:הגיפס

סנכיהלו םייעמה תונפוד ךרד רודחל ןבכרהו ןלדוג יפל תולגוסמה תולוקלומ
. םייעמ ל ביבסמש הפמילה ילכו םדה ילכ תועצמאב םדה רוזחמל

.םייעמה ןפוד ךרד םדה רוזחמל םהש תומכ םיגפסנ םינימאטיווה ו םיחלמה ,םימה
גפסיהל םילגוסמ םניא השעמל הלא .םינובלחו םינמוש ,תומימחפ יבגל הנוש בצמה
,םילכעמ (םיזרז) םימיזנא תלועפב השענ הז קוריפו ;קוריפ שורד .םייעמה ןפוד ךרד
.וכרואל תויוצמה תוטולבמ רוניצה ללחל םישרפומש רזע ירמוח ףוריצבוןוזמה דוביע
ודוביעו ןוזמה קוריפ

םיאת ,הרצקב ריכזנ הז בלשב ,ףוגה יאתל םישורדה םירמוחה תא ריכנ הז רוטילקתב
תויומכו תוינימא תוצמוח ,םינמוש ,זוקולג ,םינוש םיחלמ ,םימ , ןצמחל םיקוקז
ןצמחה
.םמצע חוכמ םרצייל םילוכי םניא םיאתה ש - םינימאטיוו - לש תונטק
רוניצ ללח
ל םיסנכנש ןוזמה ירמוחב ףוגה יולת ראשה לכ יבגל ,תואירה ךרד לבקתמ
לא לוכיעה רוניצ ללחמ רבעמה ךילהת - םדה רוזחמ תועצמאב ,ונממ םירבעומו לוכיעה
.(דוביע וא הריגא םשל דבכל וא) םיאתל - הגיפס הנוכמ םדה רוזחמ

- ימ :םמודה ןמ לבקתהל םילוכי - םיחלמ ,םימ - ףוגל םישורדה םימייוסמ םירמוח
.לשמל ,היתש

רשפא (םינימאטיווו תוינימא תוצמוח ,םינמוש ,זוקולג) םירמוחה ראש תא םלוא
בור תא םירציימ דבלב םהש ,םיחמצה ןמ - םירחא םייח םימזינגרואמ קר גישהל
.םיחמצה ןמ םירמוח םתוא תא ולביק רבכש םייח ילעבמ וא ,םישורדה םירמוחה

בצמה .םייעמה ןפוד ךרד םדה רוזחמל תולקב םיגפסנ םינימאטיווה ו םיחלמה ,םימה
יאתל םישמשמ הלא .ףוגל םישורדה תוינימא תוצמוחו םינמוש ,תומימחפ יבגל הנוש
םילכואש יחה ןמ ןוזמבו ,רתוי םיבכרומ םירמוח תריציל ןיינב ינבאכ ללכ ךרדב ףוגה
איבהל םילגוסמ
םה ןיא ,םהש תומכ .הזכ בכרומ בצמב אליממ םיאצמנ רבכ םה
םניא השעמל ,ןכ לע רתי ;םדה רוזחמל וטלקנ וליא םג ,ףוג יאתל תידימ תלעות
השענ הז קוריפו ;קוריפ שורד .ללכב םייעמה ןפוד ךרד
גפסיהל הז בצמב םילגוסמ
וא הלא םיזרז םימרוג םיליעפמש רזע ירמוח ףוריצב ,םילכעמ םימיזנא תלועפב
.םתלועפ לע םילקמש

םיימינפה םיימיכה םייונישל איבהל םדיקפתמש ,םהינימל םימיזנא םייוצמ את לכב
תוטולבבו לוכיעה רוניצב ןכש ,דחוימ בצמ םייק םייעמב .םייחה יכילהתב םירושקה
ךותל םישרפומ הלא םימיזנא .דדובה אתה ימוחתל ץוחמ םילעופה םימיזנא םירצונ
תוממחפה ,ךכל הבוגתבו ;ןוזמה ירמוחבש תוינגרואה תובוכרתל םירשקנו יעמה ללח
,תוינמוש תוצמוחלו ןירצילגל םינמושה ,םיטושפ םירכוסל תוקרפתמ תובכרומה
תובוכרתל םימיזנאה ןיב הבוגתה םותב .תוינימא תוצמוחל םיקרפתמ םינובלחהו
ךרד רודחל ןבכרהו ןלדוג יפל תולגוסמה תולוקלומל תובוכרתה תוקרופמ תוינגרואה
הפמילה ילכו םדה ילכ תועצמאב םדה רוזחמל סנכיהלו םייעמה תא םידפרמה םיאתה
.םייעמל ביבסמשרכוס בר - ןלימע
ןלימע תלוקלומ


,(רמילופ) קנע

הברהמ תבכרומה

.הנבמ תודיחי

הנבמה תודיחי

גוסמ ןה

.רכוס- דחודוביעו ןוזמה קוריפ: (תוריפה רכוס) רכוס דח - זוטקורפ:הקיטלטסירפ

.תיטלטסירפה העונתה בקע רקיעב לוכיעה רוניצ ךרואל םדקתמ ןוזמה

םירירש לש תמאותמ תירוזחמ תוצווכתה לש האצות איה תיטלטסירפה העונתה
,לוכיעה רוניצ ךרואל לגכ תרבועה ,תוצווכתהה .לוכיעה רוניצ ןפודב םייוצמה םייתעבט
.תינוצר הנניא העונתה .תעבטה יפ ןוויכל עולהמ ותוא תפחודו ןוזמה תא "תטחוס"

 

תפסונ האירקלףוגה לש םינתשמה הלידגה יכרוצ

םינב לצא - ליג ןיבל הבוגל החימצ ןיב רשק המגודל

תונב לצא - ליג ןיבל הבוגל החימצ ןיב רשק המגודל

.םוקעב ךמוקמ תא י/אצמ .ש:הירולק

םימ לש דחא םרג לש הרוטרפמטה תא תולעהל ידכ השורדה םוחה תומכ איה הירולק
- מ םימ לש דחא םרג תולעהל ידכ השורדה םוחה תומכ המגודל .תחא סויזלצ תלעמב
. 360 c - ל -350 c
- הירולקהמ 1,000 יפ הלודג הדיחי הגהנוה ,דואמ הנטק הדיחי איה הירולקש ןויכ
.(kcal) ל"קק רוציקב וא ,הירולקוליקה

היגרנאה תומכב םיוסמ ןוזמ לש ירולקה ךרעה דדמנ לוכיעהו הנוזתה לש רשקהב
.ףוגה יאתב ,םדל וגפסנש ,ויביכרמ לש דחא םרג ןוצמחמ תלבקתמה(ןלימע) רכוס בר

:המקר
גוס ותואמ תויהל םילוכי םיאתה .םיוסמ דוקפת םיעצבמש םיאת לש רובצמ
תומקר לש תויורבטצה .(רוביח תמקרב ומכ) םינוש םיגוסמ וא (תיבצע המקרב ומכ)
.םירביא תורצוי(םידירצילגירט ,םידיפיל) םינמוש:ףוגב םינמושה

רוק ינפמ םיניגמ

אתה םורק ב ירקיע ביכרמ

םירחא םירמוחל םירמומ:ןוזמב םינמושה

תוינויח ןמוש תוצמוח םיקפסמ

היגרנא ריתע רמוח םיקפסמ

ןמושב םיסיסמ םינימטיו לש םיאשנ

ףוגב הזתניס יכילהתל םלג ירמוח םיקפסמ

םיעיבשמ ,ןובאית םירגמ:(ילמינא את) םייח לעב לש את(םזילובטמ) םיילובטמ םיכילהת:תינגרוא תבוכרת

יחלמו CO2 ינצמח-וד ןמחפ זגהמ ץוח) , ןמחפ הליכמה תבוכרת
תוינגרוא תובוכרת שי . ןמימ םג ללכ ךרדבו (Na2CO3 ןוגכ ,תיתמחפה הצמוחה
תוינגרוא תולוקלומכ ורדגוה רבעב .ןצמחו ןקנח ןוגכ ,םיפסונ תודוסי תוליכמה
םג תללוכ איהו ,הרדגהה הבחרתה זאמ .םייח םימזינגרואב תואצמנש תולוקלומ
.םייטתניס םינובלח תמגודכ ,יטתניס ןפואב קיפהל ןתינש םימוד םירמוח:תינגרואנא תבוכרת
ינצמח-וד ןמחפ זגהמ ץוח) ,
ןמחפ הליכמ הנניאש תבוכרת
חלמ וא O2 זגה:תופסונ תואמגוד .( Na2CO3 ןוגכ ,תיתמחפה הצמוחה יחלמו (CO2 )
.( NaCl ) לושיב