WWW אתר "מתמטיקה משולבת"
 


 
 


שאלה:
האם יש לכם מבחנים באתר?

תשובה:
במדור "חומרים למורים" אנו מפרסמים מעתה פריטי מבחן ברמות קושי שונות וברמות חשיבה שונות.
עד כה התפרסמו פריטים לכיתה ז (בשני נושאים) ולכיתה ח (בנושא אחד).
במהלך החודשים הקרובים נמשיך לפרסם פריטים למבחנים בנושאים שונים.

מתמטיקה משולבת, בהתאם לתכנית הלימודים החדשה לחטיבת הביניים
המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

ספרי הלימוד פותחו במימון מכון ויצמן למדע והמרכז להוראת המדעים