WWW אתר "מתמטיקה משולבת"
 


 
 מקור: שטרסטוק
מקור: Shutterstock

מתמטיקה משולבת, בהתאם לתכנית הלימודים החדשה לחטיבת הביניים
המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

ספרי הלימוד פותחו במימון מכון ויצמן למדע והמרכז להוראת המדעים