WWW אתר "מתמטיקה משולבת"
 

 
 מקור: שטרסטוק


מתמטיקה משולבת, בהתאם לתכנית הלימודים החדשה לחטיבת הביניים
המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

ספרי הלימוד פותחו במימון מכון ויצמן למדע והמרכז להוראת המדעים